Verslo sąlygos

Įmonė "Gizmania s.r.o.", kurios registruota buveinė yra adresu Bubenské nabřeží 306/13, salė Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ID Nr. 24208230, įregistruota Prahos municipalinio teismo tvarkomame komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 188745 (toliau - "Pardavėjas"), skelbia savo taisykles ir sąlygas (toliau - "Taisyklės"), kurios taikomos Pardavėjo internetinėje parduotuvėje - elektroninėje parduotuvėje, esančioje svetainėje https://www.gizmania.lt/ (toliau - "Svetainė"), siūlomoms prekėms įsigyti.

Šios Taisyklės taip pat mutatis mutandis taikomos prekių pirkimui Pardavėjo parduotuvėse, jei tai atitinka santykių pobūdį - visų pirma, atsakomybės už trūkumus - pretenzijų - reglamentavimą.

KOMERCINĖS SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su šiomis Pardavėjo bendrosiomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis šalių tarpusavio teises ir pareigas santykiuose, atsirandančiuose Pardavėjui parduodant Prekes. Pirkėjo ir Pardavėjo santykius reglamentuoja šios OP, kurios yra privalomos abiem šalims, nebent sudarytoje sutartyje aiškiai numatyta kitaip. OP apibrėžia Pardavėjo ir jo klientų (pirkėjų) teises ir pareigas ir savo aktualia redakcija sudaro pirkimo-pardavimo sutarties (dėl prekių tiekimo) turinį arba yra neatskiriama jos dalis. Teisės ir pareigos, kurios nėra aiškiai reglamentuotos šiose OP, reglamentuojamos atitinkamų teisės aktų, ypač Civilinio kodekso (Įstatymas Nr. 89/2012 Sb.) su pakeitimais, nuostatomis.

II. INFORMAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAS

Pardavėjas informuoja Pirkėją, o Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad Pardavėjas jį informavo ir yra informuotas apie šiuos dalykus:

(i) Pardavėjo tapatybę: Pardavėjas yra "Gizmania s.r.o.", kurios registruota buveinė yra adresu Bubenské nábřeží 306/13, salė Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, asmens kodas: 24208230, įregistruota Prahos municipalinio teismo tvarkomame komerciniame registre, C skyriuje, intarpas 188745.

(ii) prekių ar paslaugų (toliau - Prekės) pavadinimas ir pagrindinių jų savybių aprašymas: yra nurodytas Svetainėje atskirai prie kiekvienos Prekės arba nuoroda - prolink į kitas svetaines (gamintojo / platintojo ir kt.),

(iii) Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir kitas panašias pinigines išmokas: ji visada nurodoma prie kiekvienos atskiros Prekės ir yra galutinė, Pardavėjas neturi teisės jos vienašališkai bet kokiu būdu didinti; jeigu dėl Prekių pobūdžio negalima iš anksto pagrįstai nustatyti šios kainos, prie Prekių visada nurodomas konkretus jos apskaičiavimo būdas,

(iv) mokėjimo būdas (įskaitant bet kokį įsipareigojimą sumokėti užstatą): jis visuomet nurodomas prie kiekvienos Prekės, Pirkėjo pasirinkimu, siūlomų mokėjimo už Prekes būdų pasirinkimas priklauso nuo Pirkėjo ir pasirinktas mokėjimo būdas negali būti vėliau pakeistas be Pardavėjo sutikimo,

(v) Prekių pristatymo ar atlikimo būdas: visada nurodomas su Pirkėjo pasirinkimu prie kiekvienos Prekės, siūlomų pristatymo/siuntimo būdų pasirinkimas priklauso nuo Pirkėjo ir pasirinktas pristatymo būdas negali būti vėliau keičiamas be Pardavėjo sutikimo,

(vi) Prekių pristatymo ar įvykdymo laikas: Prekių pasiūlyme Svetainėje nurodoma, ar Prekės yra prieinamos

(vii) Prekių pristatymo išlaidos: jos visada nurodomos prie kiekvieno Prekių pristatymo būdo, pasirinkdamas Prekių pristatymo būdą Pirkėjas taip pat pasirenka ir sutinka su atitinkamomis išlaidomis - kaina, kuri turi būti sumokėta už Prekių pristatymą,

(viii) informacija apie tai, ar egzistuoja teisės į netinkamą veikimą, kai taikoma, taip pat apie kokybės garantiją, garantinį aptarnavimą ir jų sąlygas: Pirkėjas turi teises į netinkamą veikimą, o Pardavėjas teikia aptarnavimą toliau šiose OP nustatytomis sąlygomis, ypač šių OP X straipsnyje,

(ix) kad Pardavėjas skaitmeniniu ir apsaugotu pavidalu saugo užsakymų, dėl kurių su Pirkėju sudaroma Prekių tiekimo sutartis, turinį, įskaitant Pirkėjo pateiktus asmens ir kitus duomenis, ir naudoja naujausias technines priemones, atitinkančias šiuo metu naudojamas įprastas technines sistemas ir apsaugos priemones jiems apsaugoti; Pirkėjas turi teisę bet kada pareikalauti atskleisti šiuo metu naudojamas technines priemones, o Pardavėjas, gavęs prašymą, atskleidžia jas Pirkėjui tiek, kiek pakanka Pirkėjui informuoti ir nepažeidžiant Pardavėjo komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos,

(x) kad Pardavėjo turimas skaitmeninis užsakymų ir kitų duomenų, jei tokių yra, turinys yra suderinamas su šiuo metu įprastai naudojamu skaitmeniniu turiniu (ir juo galima naudotis)

(i) technine įranga, t. y. "Apple" asmeniniais kompiuteriais, naudojančiais "PC" ir "Mac" platformas, ir

(ii) programine įranga - įprastomis biuro sistemomis, t. y. visų pirma šiuo metu naudojamu "Microsoft Office" biuro programų rinkiniu (ypač "Word", "Excel" ir kt.), "Acrobat Reader" (ypač PDF formatu), įprastais interneto / interneto formatais (html formatu). Vadovaudamasis atitinkamomis teisinėmis nuostatomis, Pardavėjas perduoda informaciją pirmiau nurodytais formatais ir pavadinimais, stengdamasis, kad pranešimas būtų suprantamas visuotinai naudojama forma,

(xi) nuotolinio ryšio priemonių išlaidas, kai jokios kitos išlaidos, mokesčiai ir pan. nėra susiję su Svetainės naudojimu/naudojimu, išskyrus būtinus interneto ryšio mokesčius, kuriuos padengia Pirkėjas, priklausomai nuo jo naudojamos interneto ryšio paslaugos,

(xii) apie galimybę atsisakyti sutarties, pagal kurią Pirkėjas turi teisę per 60 dienų nuo Prekių gavimo dienos (paskutinės jų dalies), nenurodydamas priežasties, atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kaip išsamiau nurodyta šių Bendrųjų sąlygų IX straipsnyje,

(xiii) kad Pirkėjas turi teisę siųsti Pardavėjui skundus bet kokia Pardavėjo naudojama ryšio forma ir bet kokiu klausimu, o Pardavėjas juos nagrinės ir dės visas pastangas, kad juos išspręstų, Pardavėjas taip pat gali naudoti automatinio ryšio sistemą, kad išnagrinėtų skundą; be to, Pirkėjas gali adresuoti skundą priežiūros arba valstybinės priežiūros institucijai, kuri yra (a) Čekijos prekybos inspekcija (www. coi.cz) - vartotojų apsauga, b) Prekybos licencijavimo tarnyba (www.statnisprava.cz) - prekybos ir paslaugų teikimo įsipareigojimų laikymosi priežiūra, c) Asmens duomenų apsaugos biuras (www.uoou.cz) - asmens duomenų apsauga; jeigu šalims nepavyksta susitarti dėl taikaus ginčų sprendimo, bet kuri iš jų gali kreiptis į kompetentingą teismą,

(xiv) kad užsakymas ar sudaryta pirkimo sutartis bus saugoma pas Pardavėją ir Pardavėjas Pirkėjui paprašius leis su ja susipažinti, ir kad ne vėliau kaip iki Prekių pristatymo momento Pardavėjas Pirkėjui į jo elektroninį paštą pagal užsakymą išsiųs/eksportuos sudarytos pirkimo sutarties patvirtinimą, atitinkantį Pirkėjo pateiktą Prekių užsakymą

 (xv) kad užsakymas ir kiti veiksmai, susiję su sutarties sudarymu, bei tokia Svetainė yra čekų kalba,

(xvi) kad Sutartis sudaroma užpildant reikiamus duomenis - užsakant Prekes per Svetainę, t. y. užpildant reikiamus duomenis užsakymo / elektroninės parduotuvės formoje ir patvirtinant / užsakant Prekes Svetainėje, patvirtinant / paspaudžiant mygtuką "Pirkti dabar",

(xvii) jei įvedant duomenis prieš Pirkėjui patvirtinant/išsiunčiant užsakymą aptinkama klaidų, jos gali būti ištaisytos tokiu pat būdu, kokiu buvo įvesti atitinkami duomenys,

(xviii), kad Pirkėjas turi teisę atsisiųsti šių Taisyklių tekstą iš Svetainės tekstine forma kartu su Prekių užsakymu / jų pirkimo sutartimi,

(xix) tuo atveju, jei dėl kokių nors priežasčių (klaidos ir pan.) šių OP nuostatos nukrypsta nuo įstatyminių pirkėjų - vartotojų apsaugos nuostatų, į jas neatsižvelgiama; tai taikoma ir tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako specialios teisės, kurią jam suteikia įstatymas,

(xx) kad Pardavėjas užtikrina, jog atsiliepimai būtų gauti iš Pirkėjo, užtikrindamas, kad atsiliepimai apie prekes būtų skelbiami tik iš Pirkėjų, kurie faktiškai įsigijo atitinkamas Prekes (turi pristatytą arba atsiimtą užsakymą); įtraukiami tik atsiliepimai iš Pirkėjo iš kontaktinio el. pašto adreso, nurodyto pristatytame/atsiimtame Prekių užsakyme, o apie taip pristatytas Prekes arba iš Pirkėjo, prisijungusio pagal kliento paskyrą www. gizmania.cz, ir taip pat tik dėl jo įsigytų Prekių; pirmiau nurodytų faktų patikrinimą atlieka automatinė sistema,

(xxi) Pardavėjas gali pateikti rekomendacijas / rekomenduojamas Prekes Svetainėse, remdamasis perskaičiavimo algoritmu, kuriame atsižvelgiama į pardavimo sezoną, Prekių išpardavimo datą, esamas Prekių atsargas, užsakytų Prekių skaičių, Prekių reitingą, Prekių rodymo Svetainėse kartų skaičių, Prekių priskyrimą prekių subkategorijoms Pardavėjo kataloge, kainų maržas ir partnerių rinkodaros akcijas; kiekvienos kategorijos santykinis svoris yra vienodas, tačiau galimi +/- 20 % kiekvienos kategorijos svyravimai; Pardavėjas turi teisę keisti pirmiau nurodytas kategorijas, jų čia neskelbdamas; Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atskleis konkrečias naudojamas kategorijas ir jų svorį.

III. SUTARTIES TIKSLAS IR JOS SUTARTIES IŠVADA

3.1. Pirkėjas turi galimybę įsigyti Pardavėjo siūlomas Prekes per Svetainėje esančią elektroninę parduotuvę, t. y. sudaryti su Pardavėju pirkimo-pardavimo sutartį dėl Prekių įsigijimo (toliau taip pat vadinama "Sutartis").

3.2. Pirkti Prekes per Svetainę Pardavėjas siūlo kaip savo mažmeninės prekybos verslo dalį ir nėra skirtas parduoti Prekes, skirtas perparduoti Pirkėjo versle. Tuo atveju, jei Pirkėjas pageidauja įsigyti Prekių savo verslo - ūkinės veiklos vykdymo tikslais, jis turi kreiptis į platinimo bendrovę Scoot Trade s.r.o., kuri yra Gizmania s.r.o. dukterinė įmonė.

3.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma užpildant reikiamus duomenis apie Prekių specifikaciją (Prekių specifikacija, dydis, spalvinis dizainas ir t. t.), mokėjimo už Prekes būdo nurodymą, Prekių pristatymo būdo nurodymą, Pirkėjo specifikaciją ir, jei taikoma, kitus reikiamus duomenis pagal galiojančią užsakymo formą / sutarties sudarymo formą. Pirkėjas privalo ir taip pat turi teisę patikrinti užpildytus duomenis prieš galutinį Prekių užsakymo išsiuntimą/patvirtinimą ir ištaisyti/papildyti užpildytus duomenis tokiu pat būdu, kokiu jie buvo įrašyti. Patvirtinus / pateikus užsakymą, o tai įvyksta Pirkėjui patvirtinus / paspaudus mygtuką "Pirkti dabar", duomenys negali būti keičiami, o užsakymas yra privalomas ir Sutartis sudaryta, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

3.4 Priklausomai nuo sandorio pobūdžio, kuris nėra įprastas (Prekių kiekis, kainos dydis, pristatymo išlaidos, atstumai ir t. t.), Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo autorizuoti/patvirtinti užsakymą kitu tinkamu būdu (be patvirtinimo Svetainėje), pavyzdžiui, telefonu arba raštu. Jei Pirkėjas atsisako patvirtinti užsakymą prašomu būdu, užsakymas laikomas nepateiktu ir pirkimo sutartis laikoma nesudaryta.

3.5 Jei Pirkėjas nesumoka Pirkimo kainos pagal užsakymą / sudarytą sutartį, Pardavėjas nepristato Prekių ir Sutartis / užsakymas nutraukiamas.

3.6 Pardavėjas pagrįstais atvejais taip pat leidžia sudaryti Sutartį ne per Svetainę, o kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, t. y. visų pirma bendraujant su Pardavėju elektroniniu paštu, telefonu ir pan. Šiuo atveju Sutartis sudaroma tik tada, kai:

(i) Pirkėjas iš Pardavėjo nuotolinio ryšio priemonėmis (ypač susirašinėjant elektroniniu paštu) gauna visų esminių Sutarties duomenų santrauką, t. y. Prekių specifikaciją, kainą, Prekių pristatymo būdą, Prekių pristatymo kainą, Prekių pristatymo išlaidas, apmokėjimo būdą ir t. t., ir tuo pačiu metu

(ii) Pirkėjas per 12 valandų nuo pirmiau nurodytos Sutarties santraukos gavimo neatsisako el. paštu per kontaktinę formą, nurodydamas bet kurį užsakymo numerį ar kitus Pardavėjo nurodytus užsakymą identifikuojančius duomenis

3.7 Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjas negauna atitinkamų elektroninių pranešimų arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, užsakytų Prekių, kai prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytais adresais, tačiau atitinkami adresai yra (tik/tik) trečiosios šalies teisė priimti pristatymą arba atsisakyti jį priimti ir pan. Pardavėjas negali ir neturi teisės įsitikinti ir patikrinti Pirkėjo užsakant Prekes pateiktų duomenų tikslumo. Pirkėjas atsako už užpildytų duomenų tikslumą ir teisingumą ir prisiima visą riziką, susijusią su duomenimis, įvestais užsakant Prekes.

3.8 Pardavėjas turi teisę naudoti technines / skaitmenines priemones, kad apsisaugotų nuo automatinio (ne žmogaus) užsakymo formų užpildymo.

3.9 Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymas grindžiamas tinkamu/teisingu visų privalomų duomenų (neprivalomų duomenų užpildymas priklauso nuo Pirkėjo valios) užpildymu užsakymo formoje Svetainėje ir galutiniu Pirkėjo užsakymo patvirtinimu/pateikimu, kuris įvyksta patvirtinant/paspaudžiant mygtuką [Pirkti dabar], Pardavėjas nuotolinio ryšio priemonėmis patvirtina Pirkėjui užsakymo priėmimą (ypač elektroniniu pranešimu Pirkėjo nurodytu adresu).

3.10 Pirkimo / pardavimo pagal Sutartį objektas yra tik tos Prekės, kurios aiškiai nurodytos Užsakyme / Sutartyje, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

3.11 Pirkėjas pripažįsta, kad, kalbant apie pirkimus Svetainėje (taip pat ir Parduotuvėse) ir atitinkamų duomenų atnaujinimą Svetainėje, gali būti, kad Pirkėjo užsakytos Prekės jau yra išparduotos (nors Svetainėje jos vis dar nurodomos kaip turimos). Tokiu atveju Pardavėjas apie tai informuos Pirkėją nedelsdamas po to, kai apie tai sužinos. Jei šalys per 2 dienas nesusitaria kitaip (pratęsti užsakymo terminą ar kitaip pakeisti užsakymą), Sutartis nutraukiama ir nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti grąžinti pinigus ir t. t.

3.12 Pardavėjas Sutartimi įsipareigoja tiekti Pirkėjui:

- nepriekaištingas Prekes, atitinkančias specifikaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Prekių aprašyme arba Prekių užsakyme, arba pasižyminčias įprastomis tos rūšies Prekėms būdingomis savybėmis

- atitinkančias visus Čekijos Respublikoje taikomus standartus, taisykles ir reglamentus,

- su Čekijos eksploatavimo instrukcijomis ir remonto sąrašais, jei tai įprasta Prekių rūšiai,

- mokestinis dokumentas (sąskaita faktūra) yra fiziškai įdėtas į pristatomą pakuotę su popierine Prekių forma ir (arba) išsiųstas elektroniniu būdu į el. paštą, iš kurio buvo pateiktas užsakymas.

3.13 Pirkėjo prašymu Pardavėjas išduoda Pirkėjui Prekių pirkimo kvitą, kuriame nurodoma pardavimo data, Prekių aprašymas, Prekių kaina, pristatymo vieta, pristatymo data ir Pardavėjo identifikaciniai duomenys. Pardavėjas taip pat laikosi šio reikalavimo išsiųsdamas Prekių užsakymo kopiją. Tuo pačiu metu Pardavėjas ne vėliau kaip iki Prekių pristatymo momento Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia Pirkėjui patvirtinimą apie sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, atitinkančią Pirkėjo pateiktą Prekių užsakymą.

3.14 Pirkėjas turi galimybę atsisakyti jau sudarytos Sutarties (atšaukti ar pakeisti užsakymą), jei apie tai praneša Pardavėjui užpildydamas kontaktinę formą čia arba kontaktų puslapyje per 2 valandas nuo Sutarties sudarymo (pateikto užsakymo patvirtinimo) arba iki užsakymo pristatymo į pakavimo liniją.

IV. VYKDYMO/pristatymo vieta

4.1 Prekių įvykdymo - pristatymo vieta yra vieta, Pirkėjo nurodyta Užsakyme/Sutartyje. Pardavėjas pristato prekes visais pristatymo adresais Čekijoje ir SK.

4.2 Prekės pristatomos iš Pardavėjo sandėlio arba pasirinktų parduotuvių. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, salė Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.3 E. parduotuvėje kontaktinis punktas yra Pardavėjo klientų aptarnavimo centras adresu: Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui, kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu (neatsižvelgiant į tai, kas priėmė Prekes).

4.5 Kai Pirkėjas užsako Prekes trečiajam asmeniui (sutartis trečiojo asmens naudai), trečiasis asmuo įgyja nuosavybės teisę į Prekes nuo jų gavimo (ir tampa Prekių pirkėju su visomis teisėmis ir pareigomis). Jei trečioji šalis atsisako Prekių, Pirkėjas įgyja teises į Prekes ir Sutartis toliau galioja tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Jei Pirkėjas parduoda Prekes trečiajai šaliai, trečioji šalis neįgyja jokių teisių Pardavėjo atžvilgiu.

4.6 Pirkėjui patariama tinkamai ir kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti Prekes jų gavimo metu. Jei Pirkėjas nustato Prekių defektą arba randa bet kokį kitą neatitikimą užsakymui, Pirkėjo prašoma nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui toliau nurodytu Prekių defektų (pretenzijų) pareiškimo būdu

4.7 Asmeninis atsiėmimas: Pardavėjas gali leisti asmeniškai atsiimti Prekes pasirinktose Pardavėjo parduotuvėse; tai bus nurodyta Svetainėje užsakymo formoje kaip asmeninio atsiėmimo galimybė. Asmeninio Prekių atsiėmimo atveju Pirkėjas gaus SMS žinutę, informuojančią apie galimybę atsiimti užsakymą.

V. KAINA

5.1 Svetainėje nurodytos Prekių pirkimo kainos galioja Prekių užsakymo / Sutarties sudarymo metu, kuris įvyksta patvirtinant / paspaudžiant mygtuką [Pirkti dabar]. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas iki Sutarties sudarymo, t. y. taip pat ir Prekių paieškos Svetainėje metu, net jei Prekės dedamos į pirkinių krepšelį ir t. t. Galutinė Prekių kaina visada aiškiai nurodoma prieš patvirtinant/paspaudžiant mygtuką [Pirkti dabar].

5.2 Jei Prekių kainoje padaryta spausdinimo klaida, Prekės parduodamos už kainą be klaidos, jei ji buvo akivaizdi, o esant neakivaizdžiai, bet akivaizdžiai spausdinimo klaidai, Sutartis nesudaroma.

5.3 Pirkimo kaina laikoma sumokėta, atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą, tik įskaičius visą Prekių Pirkimo kainą į Pardavėjo sąskaitą arba sumokėjus grynaisiais pinigais Pardavėjo kasoje, arba siuntų gabenimo įmonei, jei mokama pristatymo metu.

5.4 Pirkimo kaina, nurodyta Svetainėse, Užsakyme ir sudarytoje Sutartyje, yra galutinė Prekių pirkimo kaina (kaina už (i) pristatymą ir (ii) mokėjimo būdą nurodoma atskirai), įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir t. t., nebent Svetainėse ir Užsakyme/Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip (konkrečios pakuotės kaina ir pan.).

5.5 Pardavėjas neprivalo, bet turi teisę pateikti Pirkėjui sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, susijusį su Kaina (ir jos mokėjimu). Užsakymas/Sutartis yra įrodymas, patvirtinantis Pardavėjo ir Pirkėjo sutartą Kainos dydį ir įsipareigojimą ją sumokėti.

5.6 Apmokestinamojo tiekimo data laikoma Prekių pristatymo data, nebent taikytinuose teisės aktuose numatyta kitaip.

5.7 Pirkėjas sumoka Pirkimo kainą Pirkėjo pasirinktu būdu, įskaitant Pirkėjo pasirinktą Prekių pristatymo būdą ir Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo kainą.

VI. Pristatymo terminai

6.1 Pardavėjas pristato Prekes per Svetainės skyriuje "Pristatymas" nurodytą terminą.

6.2 Prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, su sąlyga, kad Prekės bus perduotos ir pristatytos pasirinktam vežėjui (pristatymo būdui) per Svetainėje nurodytą laikotarpį. Galutinis Prekių pristatymo laikas priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo. Prekių pristatymo terminas gali būti nustatomas tam tikru intervalu. Apie konkretų pristatymo laiką Pirkėją informuos pasirinktas vežėjas.

6.3 Jei Prekių pristatymo terminas nėra konkrečiai nurodytas, jis yra 30 dienų nuo užsakymo / sutarties išsiuntimo ir sutartos Prekių kainos, įskaitant transportavimo išlaidas ir mokėjimo priemones, sumokėjimo dienos. Jei terminas nurodytas dienomis, tai yra darbo dienos, nebent nurodyta kitaip.

6.4 Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo / Sutarties sudarymo dienos, o pasirinkimo sumokėti Prekių pristatymo kainą kitu būdu nei Prekių atsiėmimas atveju - nuo Prekių pristatymo kainos sumokėjimo momento.

6.5 Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas proporcingai aplinkybėms, jei vėluojama pristatyti Prekes dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba aplinkybių, atsiradusių ne dėl Pardavėjo kaltės, tačiau maksimalus Prekių pristatymo terminas yra 30 dienų.

6.6 Jei Pardavėjas negali pristatyti Prekių per nurodytą terminą, Pardavėjas nedelsdamas apie tai praneša Pirkėjui. Jei šalys per 5 (penkias) dienas nesusitaria kitaip (pratęsti Prekių pristatymo terminą ar kitaip pakeisti užsakymą), Pirkėjas gali atsisakyti Sutarties ir nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos ir t. t.

VII. PREKIŲ pristatymo išlaidos

7.1 Be Pirkimo kainos, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokiu pat būdu, kaip ir Prekių Pirkimo kainą, Prekių pristatymo išlaidas (kainą) pagal Pirkėjo pasirinktą Prekių pristatymo būdą.

7.2 Prekių pristatymo - transportavimo kaina skiriasi priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių pristatymo būdo ir apima visus mokesčius (ypač PVM), rinkliavas ir t. t.

7.3 Dabartinė Prekių pristatymo kaina yra su PVM ir visada nurodoma prie kiekvieno pristatymo būdo. Atsižvelgiant į galimus Prekių pristatymo (vežėjų) kainų pokyčius, šios kainos nurodomos ir atnaujinamos ne čia, o visada nurodomos Prekių pristatymo Svetainėje

7.4 Pardavėjas gali - pagal informaciją Prekių pristatymo metu - pristatyti tam tikras Prekes nuo tam tikros pirkimo kainos sumos nemokamai arba su nuolaida.

VIII. mokėjimo būdas

8.1 Pirkėjas privalo sumokėti Prekių kainą, t. y. Pirkimo kainą, Prekių pristatymo kainą ir kainą už Pirkėjo pasirinktą mokėjimo būdą arba kitas sutartas kainas ar mokesčius, vienu iš Pardavėjo pateiktų konkrečių Prekių mokėjimo būdų, t. y. visų pirma:

(i) grynaisiais pinigais - t. y. grynaisiais pinigais pristatymo metu,

(ii) mokėjimu internetu per Pardavėjo naudojamą mokėjimo sistemą

(iii) banko pavedimu

IX. ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES BE PRIEŽASTYS, PREKIŲ KEITIMAS

9.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo sutarties, sudarytos per Svetainę, / Prekių pirkimo sutarties, sudarytos per Svetainę (nuotolinio ryšio priemonėmis), nenurodydamas priežasties toliau nurodytomis sąlygomis.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti per Svetainę sudarytos sutarties nenurodydamas jokios priežasties per 60 dienų nuo P

9.3 Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui rašytinį pranešimą apie sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis Prekėmis:

(i) paštu adresu: Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, salė Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice,

(ii) užpildydamas Svetainėje esančią formą ("Atsisakymas nuo pirkimo sutarties"); Pirkėjas šią formą kartu su sąskaita faktūra įdeda į siuntą,

(iii) kitais tinkamais būdais - pavyzdžiui, užpildydamas Svetainėje esančią kontaktinę formą.

9.4. Sutarties atsisakymo termino laikomasi, jei pranešimas apie sutarties atsisakymą išsiunčiamas nepasibaigus taikomam 60 dienų laikotarpiui.

9.5 Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos, išsiunčia arba perduoda Pardavėjui iš Pardavėjo gautas Prekes. Jei kyla abejonių, ar Prekės buvo įsigytos iš Pardavėjo, Pirkėjas privalo Pardavėjo prašymu įrodyti, kad Prekės buvo įsigytos iš Pardavėjo pagal Sutartį, nuo kurios atsisakoma. Pirkėjas privalo grąžinti Prekes Pardavėjui adresu Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, salė Nr. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Prekės bus siunčiamos atgal kaip paprastas siuntinys. Grynieji pinigai pristatant nepriimami! Pirkėjas taip pat gali grąžinti Prekes bet kurioje Pardavėjo parduotuvėje.

9.6 Pardavėjas be nepagrįsto delsimo, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių gavimo arba Pirkėjo patvirtinimo, kad Pirkėjas išsiuntė Prekes, įteikimo, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau, grąžina Pirkėjui visus iš Pirkėjo pagal Sutartį gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, tokiu pat būdu, kokiu juos gavo, nebent šalys susitaria kitaip. Pardavėjas grąžina Pirkėjui kitais būdais gautus pinigus tik tuo atveju, jei Pirkėjas su tuo sutinka ir jei dėl to Pardavėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų. Pirkėjas gali pasirinkti pinigų grąžinimo būdą: (i) grąžinant pinigus į kredito kortelę, (ii) grąžinant pinigus į "PayPal" sąskaitą arba (iii) pervedant pinigus į banko sąskaitą, kurios numeris nurodytas pranešime apie sutarties atsisakymą, (iv) asmeniškai Pardavėjo parduotuvėse.

9.7 Jei Pirkėjas pasirinko kitą nei Pardavėjo pasiūlytas pigiausias Prekių pristatymo būdas, Pardavėjas atlygina Pirkėjui Prekių pristatymo išlaidas, kurių dydis atitinka pigiausią pasiūlytą pristatymo būdą. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties tik dėl dalies Prekių (Pirkėjas pagal vieną Sutartį/užsakymą įsigijo daugiau nei vieną Prekę ir atsisako/grąžina tik dalį Prekių), o visų Prekių pristatymo kaina buvo nustatyta/sužinota vienoje Sutartyje/užsakyme vienu dydžiu už visas Prekes, tai Pardavėjas negrąžina Pirkėjui už Prekių pristatymą sumokėtos kainos (tokia pristatymo kaina grąžinama tik tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako visos Sutarties, t. y. jei Pirkėjas atsisako visų Prekių, pvz.

9.8 Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pirkėjas padengia Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas

9.9 Jei po Sutarties atsisakymo Prekės grąžinamos jau panaudotos, sugadintos, užterštos arba be kartu su Prekėmis pateiktų dokumentų, Pirkėjas privalo Pardavėjui atlyginti bet kokį Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Prekių tvarkymo, išskyrus tą, kuris buvo būtinas supažindinti Pirkėją su Prekių pobūdžiu, savybėmis ir funkcionalumu (toliau - pakeitimas). Pardavėjas pareikalauja iš Pirkėjo sumokėti Pakeitimą, išsiųsdamas Pirkėjui lėšas, gautas iš Pirkėjo už įsigytas Prekes, atėmus Pakeitimą, arba, jei nuvertėjimas nustatomas tik po pirkimo kainos grąžinimo, Pirkėjas sumoka Pardavėjui Pakeitimą per 10 (dešimt) dienų nuo pareikalavimo sumokėti.

9.10 Jei Sutartis, kurios dalykas yra Paslaugos teikimas, nutraukiama, o Paslauga Pirkėjo prašymu pradėta naudotis iki Sutarties nutraukimo termino pabaigos, Pirkėjas sumoka iki Sutarties nutraukimo momento suteiktų Paslaugų kainą.

9.11 Pardavėjas neima iš Pirkėjo jokių pakavimo ar pašto mokesčių už pirmąjį Prekių keitimą. Keitimai gali būti atliekami bet kurioje Pardavėjo buveinėje, visada už bendrą prekės kainą, kuri yra lygi arba didesnė už pradinę prekės pirkimo kainą. Jei naujo gaminio kaina yra didesnė, kainų skirtumą Pirkėjas sumoka tiesiogiai keitimo vietoje. Grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje, nenaudotos, nesugadintos, įskaitant visus priedus, ir tinkamos perparduoti. Pirkėjui bus pateiktas grąžinamų prekių pirkimo įrodymas.

X. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTAI, GARANTIJOS, PRIEŽIŪROS (REKLAMACIJOS)

10.1 Atsakomybė už defektus, garantijos, defektų taikymas aprašyti Garantijos politika, kuri yra neatskiriama šių Taisyklių ir sąlygų dalis.

XI. KITOS SĄLYGOS

11.1 Jei Pardavėjas suteikia Pirkėjui papildomų lengvatų, susijusių su Prekių įsigijimu, pavyzdžiui, Prekių pakeitimas per ilgesnį laikotarpį ir t. t., tokios lengvatos ir su jomis susiję papildomi įsipareigojimai taikomi tokiomis sąlygomis, dėl kurių buvo susitarta Prekių įsigijimo metu, ir sąlygomis, kurias Pardavėjas nurodė atitinkamoje medžiagoje.

11.2 Pirkėjo teisių įgyvendinimui mutatis mutandis taikomos atitinkamos šių Bendrųjų sąlygų nuostatos ir, kai taikoma, įprasta prekybos tvarka, taikoma Pirkėjo teisių įgyvendinimui, atsižvelgiant į Pirkėjo, kaip vartotojo, apsaugą.

11.3. Vartotojų skundų nagrinėjimą ne teisme užtikrina Pardavėjas, naudodamasis toliau nurodyta kontaktinę formą. Informaciją apie Pirkėjo skundo nagrinėjimą Pardavėjas siunčia Pirkėjo elektroniniu adresu.

XII. Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios Taisyklės ir sąlygos taikomos tokios, kokios buvo nustatytos Pardavėjo interneto svetainėje užsakymo / sutarties pateikimo dieną, nebent šalys raštu susitaria kitaip. Jei Pirkėjas pateikia užsakymą / sutartį po OP pakeitimo dienos, OP taikomos pakeistos.

12.2 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti šias OP su sąlyga, kad apie OP pakeitimą visada bus paskelbta Svetainėje arba Svetainėje visada bus rodomos pakeistos OP.

12.3 Pirkėjai gali bet kuriuo metu atsisiųsti ir išsaugoti šias OP.

 

Šios sąlygos įsigalioja nuo 2023 m. sausio 6 d.